< 2018 >
Január
 • Nincs esemény

Probléma esetén

Bármilyen helyi környezeti vagy természetvédelmi problémával keresse az Egyesület vezetőségét, vagy írjon nekünk: info@nate.hu

Adószám

18704211-1-13

Hírlevél

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület, úgyis mint a www.nate.hu weblap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a tagokat, továbbá önkéntesként regisztrálókat és hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban együtt: önkéntes) adataiknak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, és a jogorvoslati lehetőségekről.

 1. Az adatkezelő: Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE vagy adatkezelő) (székhely: 2094 Nagykovácsi, Telki u. 3., képviselő: Bárdos Zsuzsanna elnök)
 2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőt az adatok kezelésére a következők jogosítják fel:
 • Önkéntesként jelentkezés, illetve hírlevél esetén önkéntes hozzájárulás és aláírás;
 • Tagság esetében a tag személyes adatai megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy közölt személyes adatait a NATE a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Infotörvény) alapján tagnyilvántartási kötelezettség miatt kezelje.

A hozzájáruló nyilatkozat az azonosító adatok feltüntetésével, bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonható személyesen vagy postai úton levélben a NATE székhelyére, illetve az elnok@nate.hu címen benyújtva. A hozzájárulás visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A tagok esetén a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása egyben a tagsági jogviszony megszüntetését is jelenti.

 1. A kezelt adatok köre: A NATE az alábbi személyes adatokat kezeli: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
 1. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja tagok esetében a tagazonosítás és tagnyilvántartás, továbbá a tagok és önkéntesek esetében a rendezvényszervezés, hírlevelek, tájékoztatók eljuttatása.
 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de legkésőbb a tagság fennállásáig kezeli.
 1. Az adatokhoz hozzáférők köre: A megadott személyes adatokat kizárólag a NATE háromtagú elnöksége ismerheti meg az adott feladatukhoz szükséges mélységben. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, illetve az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem továbbítja.
 1. Adatbiztonsági intézkedések: Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz, azokat elzártan kezeli.
 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok, jogérvényesítés, az adattörlés: A tag, illetve az önkéntes személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait Infotörvény, valamint a 2016. április 27. napján kihirdetésre került és 2018. május 25. napján hatályba lépő az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (ún. Általános Adatvédelmi Rendelet) szabályozza. Ezen jogszabályok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalos honlapján – naih.hu – ingyenesen elérhetők. Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a tag, illetve az önkéntes felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a tagot, illetve az önkéntest kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól. A tag, illetve az önkéntes azoknak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A NATE adatkezelésével kapcsolatban az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.
 1. Kikötés: Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.